1- پانل RG - ضخامت 15

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل RG-ضخامت 15
پانل RG - ضخامت 15

مشخصات پانل RG - ضخامت 15

2- پانل RG - ضخامت 12.5

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل RG-ضخامت 12.5
مشخصات پانل RG-ضخامت 12.5

مشخصات پانل RG - ضخامت 12.5

3- پانل RG - ضخامت 9

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل RG ضخامت 9
مشخصات پانل RG ضخامت 9

مشخصات پانل RG - ضخامت 9

5/5